این ذوبی ها هم شورشو دراوردن انگار چیکار کردن استقلال بود دیگه مسخره ها