خیلی خوب شد نرفتم دیروز خیلی خیلی خوب شد 
کجا نرفتی؟ ‎· Hamed
@hameda: هیچی دیروز زنگ زدن بیا تولد و اینا منم نرفتم اونم اومده بود ‎· حوسین