حقوق و میدادن خوب بود کفگیر ته دیگ ه
حقوق مام ندادن ‎· Dariche