خیلی روزای سختیه لامصب
جون ادم تمام میشه تا بگذرن ‎- Myri∂m
@myriam: پوفففف ‎- حوسین
سعی کن کار فیزیکیتو زیاد کنی، برات خیلی خوبه ‎- SaeedTheGiraffe ?