داشتم تصنیف در خیال شجریان و گوش میدادم و اسم کار رو هم گذاشتم در خیال بهش میومد !