دویست و پنجاه پول بیمه و مالیات کسر شد تازه میفهمم ارش چی میگفت و چه دردی داشت