مرد سر بر دیوار، دزد بوسه، سیگار
شهیار قنبری <3 ‎· Horizon