تنهای اپلیکیشین های  به درد به خور همین اسپاتیفای و ساوندهاوند هست