دیروز شش صب رفتم کوه , هفت شب برگشتم و تا ساعت شش همین امروز خواب بودم !!!