این سردرد ه غیر طبیعیه فکرکنم فشارم بالا پایین شده