البته قبلش رفتم فشارمو گرفتم گفت نه ع  گفتم این لحظات آخری یه حالی بدم به خودم