کاش می‌شد بنویسم چه نوشتی با چشم کاش می‌گفت عبارت چه اشارت کردی