هرثانیه میگذرد چیزی ازتو راباخود میبرد زمان‌غارتگرغریبی است همه‌چیز‌را‌بی‌اجازه میبرد و تنها‌یک‌چیزرا همیشه فراموش میکند حس دوست داشتن تو را