بی تو دل و جان من سیر شد از جان و دل جان و دل من تویی ای دل و ای جان من