واسه سه روز که نبودم دویست تومن کم شده واقعا عند نامردیه 
غیبت ؟ ‎- Dariche
@dariche: اره دیگه البته موجه ‎- حوسین