واسه سه روز که نبودم دویست تومن کم شده واقعا عند نامردیه 
غیبت ؟ ‎· Dariche
@dariche: اره دیگه البته موجه ‎· حوسین