ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم بسرنبرند حریص با جهانی گرسنه است  قانع به نانی سیر حکما گفته اند توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت