واقعا دم خودم گرم با این همه محدودیت تا اینجاا پیش اومدم