منصور اهنگای قدیمیش خیلی اووفه
مچون آهنگساز و تنظیم کننده اش شوبرت آواکیان بود و ترانه هاش رو هم پاکسیما و ... میگفتن . از وقتی خودش آهنگساز و ... شد به فنا رفت ‎· Mamad