کلبه درویشی داریم یک عشق آتیشی داریم مائیم یک سفره نون به زیر سقف آسمون
مائیم و یار مهربون :) همین زیاد از سرمون ‎· Mamad