میگم دلم اسیرته میگی که درمون نداره آخه ولی امید من بهش که زندون نداره