شنیدم که چون قوى زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد