بزن باران که دین را دام کردند شکار خلق و صید خام کردند