کانادا در 30 سال گذشته جنگل هاش به دلیل دخالت انسان 35 درصد انبوه تر شده