همینطوری فکر و رویا و توهم و خیال ها از اول صبح تو مخم رژه میرن