بارقه هایی از امید نمایان شد البته اگه تا ساعاتی دیگه تر نزنه