من باید حقمو  از این دنیا بگیرم خیلی به من بدهکاره