فی الواقع مخم گوزیده انقد رو این قضیه فوکوس کردم امروز برم خونه دیگه