به پوچی شخمی رسیدم امروز
این نیز بگذرد...! ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™