به پوچی شخمی رسیدم امروز
این نیز بگذرد...! ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™