فعلا تا الان به این نتیجه رسیدم که از شنبه برم دنبال کارگاه و ریسک کنم شایدم ریسکی نداره شایدم داره