ساعت شش و نیم بیدار شدم شدیدا خوابم میومد قید همه چی و زدم تا هشت خوابیدم