امروز استادمون شبکه پنج برنامه داشته چقد حس خوبی داره :)
هو ایز یور استاد؟ ‎· Horizon
محمد علی ودود ‎· حوسین
منبت کاری انجام میدی ؟ ‎· Horizon
@horizon: بله ‎· حوسین