امروز استادمون شبکه پنج برنامه داشته چقد حس خوبی داره :)
هو ایز یور استاد؟ ‎- Horizon
محمد علی ودود ‎- حوسین
منبت کاری انجام میدی ؟ ‎- Horizon
@horizon: بله ‎- حوسین