اگر معشوق یافتی که یافتی، اگر نیافتی چوبی بتراش و معشوق خود کن