شما فکر کن یه هفت نزده بودم کل سیستم ترکید اینطوریاس