امروز رفتم پیش استادم صحبت کنم که برم پیشش تاکید داشت که سابقت خرابه نمیشه روت حساب کرد باید حالا اول اینو درست کنم
یعنی چی بی خیال بابا ‎- Hamed
@hameda: نه بابا از یکشنبه میرم داره وقتم تلف میشه اینجا ‎- حوسین