یه لحظه به ذهنم خطور کرد ریشمو بزنم که به خیر گذشت
بابا بزن خیلی باحال میشه ‎- ava
توام ازین ریش طالبانی ها گذاشتی؟ ‎- Aliusha
@ava: شایدزدم ‎- حوسین
@aliusha: واسه من داعشی ه ‎- حوسین