کی روش باز  بیانیه داده به برانکو که به پرسپولیسا بگو به من توهین نکنن رسما ردی و داده :))