تعطیلات رو بریم کرکس ؟
بریم ‎· Hamed
رونوشت به هادی حامد جواد ‎· حوسین
@hosein1: کرکس کجاست؟ ‎· ava
@hameda: ایول ‎· حوسین
@ava: نرسیده به اصفهان نطنز ‎· حوسین
@hosein1: ولا من که میدونی پای تفریح هستم ولی قول نمیدم شما برنام خودتونو نو داشته باشین اگر من برنامه ای نداشته باشم. حتما ‎· ava
کوهه؟ ‎· ava
@ava: اره بابا معروفه که ‎· حوسین
@hosein1: خب نمیدونم، ببینیم چی میشه تا اون موقع به نوید و تلگراف هم بگین شاید پا باشن ‎· ava