تعطیلات رو بریم کرکس ؟
بریم ‎- Hamed
رونوشت به هادی حامد جواد ‎- حوسین
@hosein1: کرکس کجاست؟ ‎- ava
@hameda: ایول ‎- حوسین
@ava: نرسیده به اصفهان نطنز ‎- حوسین
@hosein1: ولا من که میدونی پای تفریح هستم ولی قول نمیدم شما برنام خودتونو نو داشته باشین اگر من برنامه ای نداشته باشم. حتما ‎- ava
کوهه؟ ‎- ava
@ava: اره بابا معروفه که ‎- حوسین
@hosein1: خب نمیدونم، ببینیم چی میشه تا اون موقع به نوید و تلگراف هم بگین شاید پا باشن ‎- ava