یه دستی رو سر گوش این سایت ه کشیدم بلکی راش بندازم دیگه