امتحانی که چهار بار افتاده بودم امروز دادم امیدوارم پاس بشم دیگه :))