احساس میکنم با تصمیماتی که گرفتم دارم به خودم نزدیک میشم
عالیه ادامه بده ‎· سین سین سینا