صبح تو خواب وبیداری یهو یه کاغذ و باد زد افتاد روم انچنان برق از سه فازم پرید که اون سرش ناپیدا