خیلی بدبود  دست و پام میلرزید رسما
چرا؟ ‎- adomide
@adomide: ترسیدم دیگه :/ ‎- حوسین
@hosein1: از چی خب؟ ‎- adomide
@adomide: از کاغذی که باد زد افتاد روم تو خواب :)) ‎- حوسین
@hosein1: :)) ما رو گذاشتی سرکار بخدا ‎- adomide
@adomide: والا خیلی ترسناک یود عینهو این فیلما :)) ‎- حوسین
@hosein1: :)))) ‎- adomide