خیلی بدبود  دست و پام میلرزید رسما
چرا؟ ‎· adomide
@adomide: ترسیدم دیگه :/ ‎· حوسین
@hosein1: از چی خب؟ ‎· adomide
@adomide: از کاغذی که باد زد افتاد روم تو خواب :)) ‎· حوسین
@hosein1: :)) ما رو گذاشتی سرکار بخدا ‎· adomide
@adomide: والا خیلی ترسناک یود عینهو این فیلما :)) ‎· حوسین
@hosein1: :)))) ‎· adomide