یه کار  مهم دیگه دارم واسه امروز که ساعت ده و نیم اینا اجراییش میکنم