واقعا حس کار کردن نیست شما چطور ؟
مطالعه کن و لذت ببر ‎- ava
همچنین :))) ‎- adomide
@ava: چیو مطالعه کنم برادر :)) ‎- حوسین
@adomide: باید تعطیل میکردن به امام علی :)) ‎- حوسین
@hosein1: من موافقم به امام علی :))) ‎- adomide