واقعا حس کار کردن نیست شما چطور ؟
مطالعه کن و لذت ببر ‎· ava
همچنین :))) ‎· adomide
@ava: چیو مطالعه کنم برادر :)) ‎· حوسین
@adomide: باید تعطیل میکردن به امام علی :)) ‎· حوسین
@hosein1: من موافقم به امام علی :))) ‎· adomide