چرا انقد ادم ترسویی ام من
تکذیب میکنم شما شجاع ترینی ‎- ava