همه میگن داری اشتباه میکنی اشتباه چیه واقعا نمیفهمم
به همه چیکار داری اگه مطمینی محکم برو جلو ‎· ava