بعضی وقتا حس میکنم میشه ولی نمیشه  یعنی میتونما ولی نمیتونم !