آماده میشییم واسه بازی قهرمان این دوره :دی
از خدا بترس ایتالیا قهرمانه ‎· Hamed
@hameda: عمرا فقط رونی :دی ‎· حوسین