اتاقم نه کولر داره نه پنکه ای نه بادبزنی :/
چطور تحمل میکنی؟ ‎- Dariche
منم ‎- Myri∂m
@dariche: مجبور باشی تحمل میکنی دیگه ‎- حوسین
@myriam: لامصب هوا خوب بود یهو دو روزه خیلی گرم شده ‎- حوسین
وای من کولر روشنه بازم گرممه ‎- Aliusha