اتاقم نه کولر داره نه پنکه ای نه بادبزنی :/
چطور تحمل میکنی؟ ‎· Dariche
منم ‎· Myri∂m
@dariche: مجبور باشی تحمل میکنی دیگه ‎· حوسین
@myriam: لامصب هوا خوب بود یهو دو روزه خیلی گرم شده ‎· حوسین
وای من کولر روشنه بازم گرممه ‎· Aliusha