تمام این شعر که سه واژه اش را هنوز بیشتر نسروده ام قبل از این نسروده ام می خواهد بگوید که هوا برای زندگی کافی نیست